You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Đầu đọc thẻ từ Soya

Đầu đọc thẻ từ Soyal AR-723H

• Bộ điều khiển truy cập đơn giản không bàn• Thẻ dữ liệu của chúng tôi (độc lập) Thẻ Master Master• Bộ nhớ trong khi nhớ...

Đầu đọc thẻ từ Soyal AR-331H

• năng suất và nước, thưởng thức IP56• Bộ nhớ trong trong Lý Lý 3.000 người dùng (M4 / M8) Người dùng 65.000 (M6).• Phần...

Đầu đọc thẻ từ Soyal AR-327H

• năng suất và nước, thưởng thức IP54• Bộ nhớ trong lý tưởng 1.024 người dùng (M4 / M8) Người dùng 65.000 (M6).• Phần...

Đầu đọc thẻ từ Soyal AR-321H

• năng suất và nước, thưởng thức IP56• Bộ nhớ trong trong Lý Lý 3.000 người dùng (M4 / M8) Người dùng 65.000 (M6).• Phần...